ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබ කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් ප්රමාණ සොයා හා ඇමරිකානු කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ (එක්සත් ජනපදය), බ්රිතාන්ය (එක්සත් රාජධානිය), ඉතාලි, ඉංග්රීසි, ප්රංශ, රුසියානු, ජපන්, ජාත්යන්තර ප්රමාණ, දෑතට හෝ ඉනට හා ප්රමාණයේ ඉණ සෙන්ටිමීටර දී.

කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබ ඇමරිකානු කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ (එක්සත් ජනපදය), බ්රිතාන්ය (එක්සත් රාජධානිය), ඉතාලි, ඉංග්රීසි, ප්රංශ, රුසියානු, ජපන්, ජාත්යන්තර ප්රමාණ, දෑතට හෝ ඉනට සෙන්ටිමීටර ප්රමාණ ඉණ. උදාහරණයක් ලෙස, ඉතාලි සිට ප්රංශ හෝ ජාත්යන්තර ආදිය, රුසියානු ඇමරිකානු කාන්තාවන් සඳහා ඩෙනිම් කලිසම් ප්රමාණ පරිවර්තනය එසේම ඔබ විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, සුදු ප්රමාණ කාන්තා ඩෙනිම් කලිසම් බලන්න පුළුවන්.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: