ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කාලය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම

කැල්ක්යුලේටරය එකතු කිරීම සහ කාලය අඩු - දින තුළ, පැය, විනාඩි, තත්පර ලබා කාලය මීට අමතරව, කාලය අඩු කිරීෙමන්, සිදු කරයි.