ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

එය trapezoid ක සීමා ආරක්ෂකයන්, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

එය trapezoid ක සීමා ආරක්ෂකයන්, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ trapezoid ක පරිමිතිය සොයා ගැනීමට සූත්රය විසින් සියලු trapezoid පැති දිග භාවිතා ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
a:   b:   c:   d:  

එය trapezoid ක පරිමිතිය

Trapezoid සමගාමීව පැති අවම වශයෙන් එක් යුවලක් සමග උත්තල විදහනු ලැබේ වේ, trapezoid යන පදනම් කැඳවා, අනෙක් පැති දෙකක් කකුල් හෝ පාර්ශ්වීය පැති ලෙස හැඳින්වේ.
ත්රිකෝණයක පරිමිතිය සඳහා සූත්රය: P=a+b+c+d,
එහිදී, b, c, d - A trapezoid පැති