ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

එය rhombus, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ පරිමිතිය

එය rhombus, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ පරිමිතිය rhombus පැත්තේ දිග භාවිතා සූත්රය විසින් rhombus ක පරිමිතිය සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
සයිඩ්:

එය rhombus ක පරිමිතිය

Rhombus සරල විදහනු ලැබේ කාගේ සතර දිශායෙහි සමාන දිගින් ඇති සියලු වේ.
එය rhombus ක පරිමිතිය සඳහා සූත්රය: P = 4a,
එහිදී - A rhombus පැත්ත