ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

එය parallelogram ක සීමා ආරක්ෂකයන්, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

එය parallelogram ක සීමා ආරක්ෂකයන්, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ parallelogram ක පරිමිතිය සොයා ගැනීමට සූත්රය විසින් parallelogram පැති දිග භාවිතා ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
a:   b:  

එය parallelogram ක පරිමිතිය

Parallelogram සමගාමීව පැති යුගල දෙක සමග විදහනු ලැබේ වේ. එය parallelogram ක පරිමිතිය සඳහා සූත්රය: P=2(a+b),
එහිදී, ආ - A parallelogram පැති