ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දුර සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

දුර සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ ඔවුන්ගේ ඛණ්ඩාංක භාවිතා කරමින්, මාන දෙකක් කරුණු දෙකක් අතර දුර ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

ලකුණු ඒ ආරම්භක ස්ථානය, අවසන් ඛණ්ඩාංක ඇතුල් කරන්න සහ B

A ලක්ෂය (X1, y1): ( , )
පේදුරු බී (x2, y2): ( , )
: කරුණු දෙකක් A (X1, y1) සහ බී (x2, y2) අතර දුර සොයා ගැනීම සඳහා සූත්රය
ලකුණු අතර දුර