ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දින කීයක් ගැන ඔක්තෝම්බර්?

ඔක්තෝබර් මාසයේ දී දින කීයක් ද? ඔක්තෝබර් 2024 දී දින ගණන සොයා බලන්න.
මුද්රණය
ඔක්තෝම්බර් 2024 පසුගිය වසර තුළදී 31 දින