ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දශම කැල්ක්යුලේටරය කිරීමට පාර්ශ්වය හා භාගය දක්වා දශමස්ථාන

දශම කැල්ක්යුලේටරය කිරීමට පාර්ශ්වය හා භාගය දක්වා දශමස්ථාන, ඔබ සරල භාග සහ මිශ්ර අංක වෙත භාග, හෝ දශම භාග දශාංශික වෙත භාග සහ මිශ්ර සංඛ්යා බවට පත් වේ. දශාංශික වෙත භාගය බවට පත් කිරීම සඳහා, එය අවශ්ය නම්, කොටසකි නිඛිල කොටසක් numerator, හරය, පාර්ශ්වය හා සෘණ ලකුණ නිඛිල කොටසක් ඇතුලත් කරන්න.
භාගය ඇතුලත් කරන්න: