ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)

Bitcoin ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය අද. ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය - ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදලක් සඳහා වර්තමාන විනිමය අනුපාතය.
යාවත්කාලීන කිරීම 13/07/2024 08:00 UTC-05:00

Bitcoin ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය අද


1 Bitcoin (BITCOIN) සමාන 49 002.69 ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)
1 ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) සමාන 0.000020407041193437 Bitcoin (BITCOIN)
විනිමය අනුපාතය Bitcoin තුල ඇමරිකන් ඩොලර් ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළට අනුව 13/07/2024.

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් අද 13 ජුලි 2024

Bitcoin විනිමය අනුපාතය Bitcoin විනිමය අද අනුපාතය සමඟ අමුත්තන් Bitcoin  මිල ඉතිහාසය තුල 2024
දිනය අනුපාතය වෙනස්
06/12/2021 49 002.694 -

විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com


පරිවර්තනය කරන්න Bitcoin දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර්. නව ගණනය කිරීම්.

Bitcoin
වෙනස්
ඇමරිකන් ඩොලර් පරිවර්තනය කරන්න
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)  මිල ඉතිහාස සටහන
   ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා Bitcoin විනිමය අනුපාතය
Bitcoin (BITCOIN)
1 BITCOIN 5 BITCOIN 10 BITCOIN 25 BITCOIN 50 BITCOIN 100 BITCOIN 250 BITCOIN 500 BITCOIN
49 002.69 USD 245 013.47 USD 490 026.94 USD 1 225 067.36 USD 2 450 134.71 USD 4 900 269.42 USD 12 250 673.56 USD 24 501 347.12 USD
ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)
100 000 USD 500 000 USD 1 000 000 USD 2 500 000 USD 5 000 000 USD 10 000 000 USD 25 000 000 USD 50 000 000 USD
2.04 BITCOIN 10.20 BITCOIN 20.41 BITCOIN 51.02 BITCOIN 102.04 BITCOIN 204.07 BITCOIN 510.18 BITCOIN 1 020.35 BITCOIN