ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

Bitcoin දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද. ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය - ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදලක් සඳහා වර්තමාන විනිමය අනුපාතය.
යාවත්කාලීන කිරීම 13/07/2024 08:30 UTC-05:00

Bitcoin දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද


1 Bitcoin (BITCOIN) සමාන 14 820 921.81 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.00000006747218644654 Bitcoin (BITCOIN)
විනිමය අනුපාතය Bitcoin තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළට අනුව 13/07/2024.

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 13 ජුලි 2024

Bitcoin විනිමය අනුපාතය Bitcoin විනිමය අද අනුපාතය සමඟ අමුත්තන් Bitcoin  මිල ඉතිහාසය තුල 2024
දිනය අනුපාතය වෙනස්
06/12/2021 1.48 * 107 -

විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com


පරිවර්තනය කරන්න Bitcoin දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. නව ගණනය කිරීම්.

Bitcoin
වෙනස්
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය කරන්න
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)  මිල ඉතිහාස සටහන
   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා Bitcoin විනිමය අනුපාතය
Bitcoin (BITCOIN)
1 BITCOIN 5 BITCOIN 10 BITCOIN 25 BITCOIN 50 BITCOIN 100 BITCOIN 250 BITCOIN 500 BITCOIN
14 820 921.81 LKR 74 104 609.07 LKR 148 209 218.15 LKR 370 523 045.37 LKR 741 046 090.74 LKR 1 482 092 181.48 LKR 3 705 230 453.71 LKR 7 410 460 907.42 LKR
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
100 000 000 LKR 500 000 000 LKR 1 000 000 000 LKR 2 500 000 000 LKR 5 000 000 000 LKR 10 000 000 000 LKR 25 000 000 000 LKR 50 000 000 000 LKR
6.75 BITCOIN 33.74 BITCOIN 67.47 BITCOIN 168.68 BITCOIN 337.36 BITCOIN 674.72 BITCOIN 1 686.80 BITCOIN 3 373.61 BITCOIN