ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා Bitcoin (BTC) විනිමය අනුපාතය

Bitcoin විකිපීඩියා කිරීමට විනිමය අනුපාතය අද. ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය - ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදලක් සඳහා වර්තමාන විනිමය අනුපාතය.
යාවත්කාලීන කිරීම 13/07/2024 09:00 UTC-05:00

Bitcoin දක්වා Bitcoin විනිමය අනුපාතය අද


1 Bitcoin (BITCOIN) සමාන 0.86 Bitcoin (BTC)
1 Bitcoin (BTC) සමාන 1.16 Bitcoin (BITCOIN)
විනිමය අනුපාතය Bitcoin තුල Bitcoin ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළට අනුව 13/07/2024.

Bitcoin (BITCOIN) දක්වා Bitcoin විනිමය අනුපාතය අද 13 ජුලි 2024

Bitcoin විනිමය අනුපාතය Bitcoin විනිමය අද අනුපාතය සමඟ අමුත්තන් Bitcoin  මිල ඉතිහාසය තුල 2024
දිනය අනුපාතය වෙනස්
06/12/2021 0.860519 -

විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com


පරිවර්තනය කරන්න Bitcoin දක්වා bitcoins/bit coin. නව ගණනය කිරීම්.

Bitcoin
වෙනස්
Bitcoin පරිවර්තනය කරන්න
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා Bitcoin (BTC) මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   Bitcoin (BITCOIN) දක්වා Bitcoin (BTC)  මිල ඉතිහාස සටහන
   Bitcoin දක්වා Bitcoin විනිමය අනුපාතය
Bitcoin (BITCOIN)
10 BITCOIN 50 BITCOIN 100 BITCOIN 250 BITCOIN 500 BITCOIN 1 000 BITCOIN 2 500 BITCOIN 5 000 BITCOIN
8.61 BTC 43.03 BTC 86.05 BTC 215.13 BTC 430.26 BTC 860.52 BTC 2 151.30 BTC 4 302.59 BTC
Bitcoin (BTC)
1 BTC 5 BTC 10 BTC 25 BTC 50 BTC 100 BTC 250 BTC 500 BTC
1.16 BITCOIN 5.81 BITCOIN 11.62 BITCOIN 29.05 BITCOIN 58.10 BITCOIN 116.21 BITCOIN 290.52 BITCOIN 581.04 BITCOIN