ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

චාලක ශක්තිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

චාලක ශක්තිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ මේක, ඒ ස්කන්ධය, ප්රවේගය සහ එකිනෙකාගෙන් රඳා චලන චාලක ශක්තිය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

චාලක ශක්තිය, ස්කන්ධය සහ ප්රවේගය ගණනය

        
ජනමාධ්ය:
ප්රවේගය:
ප්රතිඵලය:
චාලක ශක්තිය යෝජනාවට ශක්තියයි. වස්තුවක් චාලක ශක්තිය නිසා එය එහි චලන සන්තක ශක්තියයි. එය සූත්රය විසින් අර්ථ:
චාලක ශක්තිය
මෙහි m - වස්තුවක ස්කන්ධය, v - වස්තුවක ප්රවේගය