ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

බොයිල්ගේ නියමය කැල්ක්යුලේටරය

බොයිල්ගේ නියමය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ බොයිල් නියමය සිට ගෑස් ආරම්භක හා අවසාන පරිමාව හා පීඩනය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

මෙම බොයිල්ගේ නියමය කුමක් පරාමිතිය ගණනය

මූලික පීඩනය (Pi):
මූලික පරිමාව (vi):
අවසන් පීඩනය (PF):
ප්රතිඵලය:
අවසන් පරිමාව ගණනය
නියත උෂ්ණත්වයේ දී පරිපූර්ණ වායුවක දී ඇති මහා පරිමාව වායුවේ පීඩනය ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වන බව බොයිල්ගේ නියමය මෙසේ සඳහන් Pi*Vi = Pf*Vf, කොහෙද Pi - මූලික පීඩනය, Vi - මූලික පරිමාව PF - අවසන් පීඩනය, vf - අවසන් පරිමාව.