ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

BMI සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

BMI සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ ඔබේ වයස සහ ශරීරයේ හැඩය සිට පදනම්ව මිනිසුන් සහ කාන්තාවන් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

BMI ගණනය කිරීම සඳහා ඔබේ සිරුර පරාමිතික ඇතුලත්

ලිංගික:
බර:    
උස:
 
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) ඔබේ ශරීරයේ බර ඔබේ උස හා සසඳන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. එය ඔබ සාමාන්ය බර වැඩිද, තරබාරු බව ඇති යන්න තීරණය කිරීමට ප්රයෝජනවත් වේ.