ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

භූලක්ෂණාත්මක සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

භූලක්ෂණාත්මක සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ ඔවුන්ගේ ඛණ්ඩාංක භාවිතා කරමින්, මාන දෙකක් කරුණු දෙකක් අතර රේඛාවක් කාණ්ඩයේ භූලක්ෂණාත්මක ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

රේඛාවක් කොටස ඒ 'හා' බී ඛණ්ඩාංක ක Endpoints ඇතුලත් කරන්න

A ලක්ෂය (X1, y1): ( , )
පේදුරු බී (x2, y2): ( , )
Endpoints A (xA, Ya) සහ බී (x2, y2) සමග, රේඛාවක් කාණ්ඩයේ භූලක්ෂණාත්මක එම් සොයා ගැනීම සඳහා සූත්රය:
රේඛාවක් කාණ්ඩයේ භූලක්ෂණාත්මක