ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

භාගය කැල්ක්යුලේටරය. එකතු කරමින්, අඩු, ගුණ, භාග සංඛ්යා බෙදීම.

භාගය කැල්ක්යුලේටරය එවැනි එකතු කරමින්, අඩු, ගුණ, අඩු හා භාග අඩු වශයෙන්, භාග සංඛ්යා සහ මිශ්ර අංක සහිත ගණිත මෙහෙයුම් ගණනය කළ හැක.
මුදලක් අඩු කිරීෙමන්, ගුණ කිරීම සහ අතුරු කොටස් දෙකක්, බෙදා ගණනය කිරීම සඳහා, numerator ඇතුලත් කරන්න, හරය, කොටසකි පූර්ණ සංඛ්යාමය කොටස වන අතර එම ලැයිස්තුවෙන් මෙහෙයුම තෝරාගන්න. එය අවශ්ය නම්, කොටසකි නිඛිල කොටසක් ඍණ ලකුණ ඇතුලත් කරන්න.