ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bmr කැල්ක්යුලේටරය

බාසල් පරිවෘත්තීය අනුපාතය කැල්ක්යුලේටරය බව ඔබේ ශරීරය උදාසීන සෞම්ය පරිසරයක් තුළ ඉතිරි කරමින් සිටියදී දැවෙන කැලරි ප්රමාණය වන අතර, ඔබ ඔබේ බාසල් පරිවෘත්තීය අනුපාතය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

BMR ගණනය කිරීම සඳහා ඔබේ සිරුර පරාමිතික ඇතුලත්

ලිංගික:
වයස: අවුරුදු
බර:    
උස:
 
බාසල් පරිවෘත්තීය අනුපාතය (හෝ BMR) ඔබ අක්රීය වූ අතර ඇඳ දවස නැවතී ඔබේ ශක්තිය පමණි මොළය, හෘදය, පෙනහලු ඇතුළත් ඔබගේ වැදගත් අවයව, පවත්වාගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ දින තුළ ඇවිළෙන බව කැලරි සංඛ්යාව වන අතර, ස්නායු පද්ධතිය, මාංශ පේශී හා අනෙකුත්.