ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

බාලිකා සපත්තු සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

බාලිකා සපත්තු සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබ ගැහැණු සපත්තු ප්රමාණ සොයා හා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, යුරෝපීය හා වෙනත් ප්රමාණවලින් ගැහැණු සපත්තු ප්රමාණ බවට පත් වේ.

බාලිකා සපත්තු සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබ යුරෝපීය, බි්රතාන්ය, ඇමරිකානු (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), ජපන් ප්රමාණ හෝ සෙන්ටිමීටර තරුණියන් සපත්තු ප්රමාණ බවට පත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, යුරෝපීය හෝ ඇමරිකානු සපත්තු ප්රමාණය ජපන්, එක්සත් රාජධානිය ආදී කිරීමට, එක්සත් ජනපද සිට යුරෝපීය සපත්තු ප්රමාණය පරිවර්තනය එසේම ඔබ විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, ගැහැණු ළමුන් සපත්තු තරමේ ප්රස්තාරය බලන්න පුළුවන්.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: