ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

අයිඩියල් බර කැල්ක්යුලේටරය

අයිඩියල් බර කැල්ක්යුලේටරය ඔබ ඔබේ වයස, උස හා ශරීරයේ වර්ගයේ යැපෙමින් කාන්තාවන් හා පිරිමින් සඳහා කදිම ශරීරයේ බර ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

කදිම weight ගණනය කිරීම සඳහා ඔබගේ පරාමිතික ඇතුලත්

වයස: අවුරුදු
උස:
 
ඛඳ වර්ගය:
ප්රතිඵලය:  
කදිම බර ගණනය කිරීම සඳහා ඔබේ උස, ශරීර වර්ගය හා වයස භාවිතා වේ. සෙන්ටිමීටර උස ඍණ 100 - උදාහරණයක් ලෙස, සාමාන්ය ශරීර වර්ගය, 40 බාල වඩා අවුරුදු සමග මානව, බර වසර 40 කට පසුව 110 සෙන්ටිමීටර දී උස සමාන ඍණ, සහ පැරණි විය යුතුය.