ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

අර්ථදැක්වීම මූල කැල්ක්යුලේටරය

අර්ථදැක්වීම මූල කැල්ක්යුලේටරය වර්ග, කැට හා ඕනෑම අර්ථදැක්වීම root හෝ ඕනෑම සංඛ්යාවක රැඩිකල් ගණනය කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත. , Root උපාධිය (n) ඇතුළත් කරන්න අංකය (x) හා ගණනය බොත්තම ඔබන්න.
අර්ථදැක්වීම මූල කැල්ක්යුලේටරය

මූල උපාධි හා අංකය ඇතුලත් කරන්න

උපාධිය n:
X සිට මූල: