ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ ප්රදේශයේ සෘජුකෝණාස්රය ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ ප්රදේශයේ සෘජුකෝණාස්රය ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය සෘජුකෝණාස්රය පැති දිග භාවිතා කරමින් සූත්ර විසින් සෘජුකෝණාස්රය ක භූමි සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,,, හෝ දිග විකර්ණ හා diagonals අතර කෝණයේ.

අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ ප්රදේශයේ ගණනය කිරීමේ ක්රමය:

දිග:    පළල:   

එය quadrate ප්රදේශයේ

සෘජුකෝණාස්රය සෘජු කෝණ හතර සමග විදහනු ලැබේ වේ.
අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ ප්රදේශයේ සඳහා වන සූත්ර: සෘජුකෝණාස්රයක ප්රදේශය, සෘජුකෝණාස්රයක ප්රදේශය
එහිදී - අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ පළල, ආ - අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ, දිග, d - diagonals, α - diagonals අතර කෝණය