ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

WTI බොරතෙල් මිල ඉතිහාසය

ඓතිහාසික මිල ගණන් WTI බොරතෙල් තුල 1983-2024. පිරිවැය WTI තෙල් බැරලයක මිල දින විසින්.

WTI බොරතෙල් මිල වගුව 1983-2024

WTI බොරතෙල් මිල ඉතිහාසය
   අද WTI බොරතෙල් මිල සජීවී
   බ්රෙන්ට් බොරතෙල් මිල ඉතිහාසය 1990 සිට ඛනිජ තෙල් මිල වගුව
   ස්වභාවික ගෑස් මිල ඉතිහ
   දී තඹ මිල ඉතිහ