බ්රේස්ලට් ප්රමාණ

බ්රේස්ලට් ප්රමාණ සෙන්ටිමීටර හෝ අඟල් රුසියානු ප්රමාණ හා අත් පරිධිය මූලිකාංගයන් ප්රමාණ විශාල හා කුඩා වළලු අඩංගු වේ.

 

 

අත වට (cm) ක් අත වට (අඟල්) රුසියානු
17 6.5 17
18 7 18
19 7.5 19
20 8 20
21 8.5 21