ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

බ්රෙන්ට් බොරතෙල් මිල ඉතිහාසය

ඓතිහාසික මිල ගණන් බ්රෙන්ට් බොරතෙල් තුල 1990-2024. පිරිවැය බ්රෙන්ට් තෙල් බැරලයක මිල දින විසින්.

සඳහා බ්රෙන්ට් බොරතෙල් මිල වගුව 1990-2024

බ්රෙන්ට් බොරතෙල් මිල ඉතිහාසය
   අද බ්රෙන්ට් බොරතෙල් මිල සජීවී
   WTI තෙල් මිල ඉතිහාසයේ 1983 සිට ඛනිජ තෙල් මිල වගුව
   ස්වභාවික ගෑස් මිල ඉතිහ
   දී WTI බොරතෙල් මිල ඉතිහ