ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bitcoin කැල්ක්යුලේටරය, Bitcoin පරිවර්තකය

Bitcoin කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Bitcoin. Bitcoin ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.
ඩිජිටල් ව්යවහාර මුදල් හුවමාරු අනුපාතය 14.12.2019 16:30 UTC-05:00

කැල්කියුලේටරය Bitcoin දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

1 Bitcoin (BTC) සමාන 1 317 546.09 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 7.59 * 10-7 Bitcoin (BTC)
පරිවර්තකය Bitcoin තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Bitcoin අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 14/12/2019.

කැල්කියුලේටරය Bitcoin දක්වා ඩොලර්

1 Bitcoin (BTC) සමාන 7 277.10 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 0.000137 Bitcoin (BTC)
පරිවර්තකය Bitcoin ඩොලර් වලින්. අද Bitcoin ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 14/12/2019.
විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com

පරිවර්තකය Bitcoin. අද Bitcoin අනුපාතිකය.

Bitcoin දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න
   Bitcoin මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   Bitcoin (BTC)  මිල ඉතිහාස සටහන
   ඩිජිටල් මුදල් ගණනය කරන්නා, ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය