ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Bitcoin කැල්ක්යුලේටරය, Bitcoin පරිවර්තකය

Bitcoin කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Bitcoin. Bitcoin ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.
ඩිජිටල් ව්යවහාර මුදල් හුවමාරු අනුපාතය 26.01.2020 19:00 UTC-05:00

කැල්කියුලේටරය Bitcoin දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

1 Bitcoin (BTC) සමාන 1 514 311.51 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 6.6 * 10-7 Bitcoin (BTC)
පරිවර්තකය Bitcoin තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Bitcoin අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 26/01/2020.

කැල්කියුලේටරය Bitcoin දක්වා ඩොලර්

1 Bitcoin (BTC) සමාන 8 338.21 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 0.00012 Bitcoin (BTC)
පරිවර්තකය Bitcoin ඩොලර් වලින්. අද Bitcoin ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 26/01/2020.
විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com

පරිවර්තකය Bitcoin. අද Bitcoin අනුපාතිකය.

Bitcoin දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න
   Bitcoin මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   Bitcoin (BTC)  මිල ඉතිහාස සටහන
   ඩිජිටල් මුදල් ගණනය කරන්නා, ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය